Player list

Name Team Matches played Position
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 3 3 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 3 2 1 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 3 3 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Shahrdari Hamedan 0 1 1 0 0 0 0 0 Forward
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 2 2 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 2 2 0 2 0 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Malavan 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan, Khosheh Talaei 0 6 5 1 0 1 0 0
Khosheh Talaei 0 10 10 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Malavan 0 2 2 0 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 1 1 0 0 0 1 0
Mes Shahr-e Babak 0 1 1 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 5 5 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 0 0 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 0 0 0 0 0 0 0
Malavan 0 0 0 0 0 0 1 0 Goalkeeper
Esteghlal Mollasani 0 3 3 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 3 3 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 3 3 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 2 2 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 3 3 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani, Saipa 0 2 1 1 0 0 0 0
Kheybar 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 1 0 0 Goalkeeper
Saipa 0 3 3 0 0 0 0 0 Midfielder
Shahrdari Astara 0 5 4 1 0 0 0 0
Rayka Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Malavan 0 1 1 0 0 1 0 0 Defender
Khosheh Talaei 0 2 2 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Esteghlal Mollasani 0 5 3 2 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 3 1 2 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam, Shahrdari Hamedan 0 1 1 0 0 0 0 0
Malavan 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Top