Player list

Name Team Matches played Position
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Shahrdari Hamedan 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Malavan 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Shams Azar 0 6 4 2 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 2 2 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 3 1 2 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayka Babol, Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 3 3 0 1 0 0 0
Arman Gohar 0 2 2 0 1 0 0 0
Machine Sazi 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 1 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 2 2 0 0 0 0 0
Malavan 0 2 2 0 0 1 0 0
Esteghlal Mollasani 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Esteghlal Mollasani 0 1 1 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 8 6 2 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman, Mes Shahr-e Babak 0 3 3 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 2 2 0 0 0 0 0
Malavan 0 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 1 1 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 2 2 0 0 0 0 0
Saipa 0 4 4 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 1 1 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 3 3 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 7 7 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 1 1 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 2 1 1 0 1 0 0
Machine Sazi 0 0 0 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 1 1 0 0 0 0 0
Top