Player list

Name Team Matches played Position
Be'sat Kermanshah 0 1 1 0 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 1 1 0 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 1 1 0 0 0 0
Atrak Bojnourd 0 4 4 0 0 0 0
Sepidrood 0 3 3 0 2 0 0
Shahid Ghandi 0 5 5 0 0 0 0
Foolad Novin 0 1 1 0 0 0 0
Pas, Sepidrood 0 2 2 0 0 0 0
Panik 0 1 1 0 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 0 0 0 0 1 0 Midfielder
Kian Sam Babol 0 3 3 0 0 0 0
Spad Tehran 0 0 0 0 1 0 0
Navad Urmia 0 2 0 2 1 1 0
Foolad Novin 0 1 1 0 0 0 0 Forward
Foolad Novin 0 0 0 0 1 0 0
Spad Tehran 0 1 1 0 2 0 0
Panik 0 1 1 0 0 0 0
Sepidrood 0 0 0 0 1 0 0
Foolad Novin, Panik 0 3 3 0 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 5 4 1 1 0 0
Mes Soongoun 0 13 13 0 0 0 0
Shahrdari Mahshahr 0 2 2 0 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 1 1 0 0 0 0
Ario 0 1 1 0 0 0 0
Naft Gachsaran 0 0 0 0 0 1 0
Shahrdari Nowshahr 0 5 5 0 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 0 0 0 0 2 0
Atrak Bojnourd 0 1 1 0 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0
Iman Sabz 0 1 1 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 1 1 0 0 0 0
Damashain Gilan 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Shahrdari Bam 0 4 4 0 0 0 0
Foolad Hormozgan 0 2 1 1 0 0 0
Kian Sam Babol 0 1 1 0 0 0 0
Spad Tehran 0 6 5 1 0 0 0
Damashain Gilan 0 6 6 0 0 0 0
Mes Soongoun 0 9 8 1 1 0 0
Panik 0 0 0 0 0 1 0
Spad Tehran 0 0 0 0 1 0 0
Iman Sabz 0 0 0 0 0 1 0
Shahid Oraki 0 1 1 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 1 1 0 0 0 0
Shahrdari Bam 0 1 1 0 0 0 0
Foolad Novin 0 4 4 0 0 0 0
Spad Tehran 0 2 2 0 0 0 0
Shahrdari Bandar Abbas 0 0 0 0 0 1 0
Foolad Novin 0 0 0 0 1 0 0
Shahrdari Bam 0 2 2 0 0 0 0
Shahrdari Nowshahr 0 1 1 0 0 0 0
Top