Player list

Name Team Matches played Position
Arman Gohar 0 1 1 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 1 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0
Chooka 0 2 1 1 1 0 0 0
Chooka, VanPars 0 4 4 0 1 0 1 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 1 0 0 0
Chooka 0 1 1 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 1
Chooka 0 0 0 0 2 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 1 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0
Chooka 0 0 0 0 0 0 0 0
Fajr Sepasi 0 1 1 0 2 0 0 0
Fajr Sepasi 0 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Fajr Sepasi 0 1 1 0 2 1 0 0
Fajr Sepasi 0 0 0 0 1 0 0 0
Fajr Sepasi 0 0 0 0 2 0 0 0
Fajr Sepasi 0 0 0 0 2 0 0 0 Goalkeeper
Fajr Sepasi 0 1 1 0 2 0 0 0 Defender
Darya Babol 0 0 0 0 1 0 0 0
Darya Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Darya Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Darya Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Darya Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 11 11 0 0 0 1 0
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 1 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 2 2 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Khosheh Talaei 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 1 0 0 0 Forward
Esteghlal Mollasani 0 3 3 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 2 0 0 0
Khalij Fars 0 0 0 0 0 0 0 0 Forward
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 2 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 0 0 0
Top