Player list

Name Team Matches played Position
Mes Shahr-e Babak 0 1 1 0 0 0 1 0
Arman Gohar 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 1 1 0 0 1 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0 Defender
Mes Kerman 0 0 0 0 1 0 0 0 Midfielder
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 2 2 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 1 0 0
Saipa 0 3 3 0 0 0 0 0 Midfielder
Saipa 0 6 6 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 2 2 0 0 0 0 0
Malavan 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 3 3 0 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 2 2 0 2 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 1 1 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 3 3 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 5 4 1 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 3 3 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 2 2 0 0 1 0 0
Esteghlal Mollasani 0 2 2 0 0 0 0 0
Malavan 0 1 1 0 0 1 0 0 Defender
Qashqai 0 4 3 1 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 2 2 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 1 0 0
Vista Turbine, Arman Gohar 0 7 7 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 3 3 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Malavan 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 1 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Top