Player list

Name Team Matches played Position
Kheybar 0 4 3 1 0 2 0 0
Malavan, Mes Shahr-e Babak 0 2 2 0 0 2 0 0
Esteghlal Khuzestan, Khosheh Talaei 0 6 5 1 0 1 0 0
Shahrdari Hamedan 0 1 1 0 0 1 0 0
Rayka Babol, Shams Azar 0 1 1 0 0 1 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 1 0 0
Rayka Babol 0 1 1 0 0 1 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 0 0 0 0 1 0 0 Goalkeeper
Khosheh Talaei 0 1 1 0 0 1 0 0
Rayka Babol 0 2 2 0 0 1 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 1 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 1 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 1 0 0 Goalkeeper
Qashqai 0 0 0 0 0 1 0 0
Machine Sazi 0 2 1 1 0 1 0 0
Kheybar 0 4 4 0 0 1 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 1 0 0
Shams Azar 0 0 0 0 0 1 0 0
Malavan 0 1 1 0 0 1 0 0 Defender
Shahrdari Astara 0 6 6 0 0 1 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 1 0 0 Defender
Mes Kerman 0 0 0 0 0 1 0 0
Malavan 0 2 2 0 0 1 0 0
Shahin Bushehr 0 1 0 1 0 1 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 2 2 0 2 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0
Rayka Babol 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 3 3 0 0 0 0 0 Midfielder
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0 Defender
Mes Kerman 0 0 0 0 1 0 0 0 Midfielder
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 2 2 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0 Midfielder
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Kheybar 0 2 2 0 0 0 0 0
Saipa 0 1 1 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 3 3 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 0 0 0
Malavan 0 3 3 0 0 0 0 0 Forward
Esteghlal Mollasani 0 0 0 0 0 0 0 0
Saipa 0 6 6 0 0 0 0 0
Top