Player list

Name Team Matches played Position
Khosheh Talaei 0 2 2 0 0 0 0 0
Shams Azar 0 8 5 3 0 0 0 0
Malavan 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 1 1 0 0 1 0 0
Shahin Bushehr 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Qashqai 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 5 5 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 0 0 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Esteghlal Khuzestan 0 5 5 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 2 2 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Hamedan 0 0 0 0 0 1 0 0
Arman Gohar 0 2 2 0 0 0 0 0
Rayka Babol, Shams Azar 0 1 1 0 0 1 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Khuzestan 0 6 5 1 0 0 0 0
Kheybar 0 0 0 0 0 0 0 0
Vista Turbine 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 0 0 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 6 6 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0 Defender
Arman Gohar 0 16 15 1 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 0 0 0 0
Khosheh Talaei 0 3 3 0 0 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 2 2 0 0 0 0 0
Mes Shahr-e Babak 0 8 8 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 1 1 0 1 0 0 0 Goalkeeper
Saipa 0 2 2 0 0 0 0 0 Forward
Shahrdari Astara 0 0 0 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahin Bushehr 0 2 2 0 0 0 0 0
Arman Gohar 0 0 0 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 1 1 0 0 0 0 0
Qashqai 0 0 0 0 0 0 0 0
Esteghlal Mollasani 0 3 3 0 0 0 0 0
Mes Kerman 0 5 5 0 1 0 0 0
Pars Jonoubi Jam 0 1 1 0 0 0 0 0 Goalkeeper
Arman Gohar 0 2 2 0 0 0 0 0
Shahrdari Astara 0 1 1 0 0 0 0 0
Machine Sazi 0 10 9 1 0 0 0 0
Mes Kerman 0 0 0 0 1 0 0 0 Midfielder
Saipa 0 0 0 0 0 0 0 0
Top