Azadegan League Azadegan League 2021-22

Malavan
Mes Kerman
Arman Gohar
Kheybar
Pars Jonoubi Jam
Khosheh Talaei
Mes Shahr-e Babak
Esteghlal Mollasani
Shams Azar
Shahrdari Hamedan
Shahrdari Astara
Esteghlal Khuzestan
Saipa
Qashqai
Rayka Babol
Vista Turbine
Shahin Bushehr
Machine Sazi
Malavan

Mes Kerman
Arman Gohar
Kheybar
Pars Jonoubi Jam
Khosheh Talaei
Mes Shahr-e Babak
Esteghlal Mollasani
Shams Azar
Shahrdari Hamedan
Shahrdari Astara
Esteghlal Khuzestan
Saipa
Qashqai
Rayka Babol
Vista Turbine
Shahin Bushehr
Machine Sazi
Top